1402/09/18
کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار   نوع مقاله : پژوهشی نویسنده محمد صادقی دکتری حقوق خصوصی، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید،...
سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری   نوع مقاله : پژوهشی نویسنده حسین آقابابایی دانشیار گروه...
شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی   نوع مقاله : پژوهشی نویسندگان مصطفی السان 1 محمدرضا منوچهری 2 سجاد مظلومی 3...
حکم قانون بیمه اجباری … نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنجم نیز که بعد از تصویب آن قانون...
جزئیات نظریه شماره نظریه: ۱۴۰۱-۱۶۸-۴۳۰ ک شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۴۳۰ ک تاریخ نظریه: 05/۰۶/1401 استعلام نظر به این‌که یکی از مسائل مهمی که بانوان با...