1400/05/14

وکیل پایه یک

با عنایت به مواد 2 و 17 قانون نظام صنفی کشور، آرماتوربند یا اسکلت‎بند ساختمان که به صورت پیمانکاري اسکلت‎بتنی ساختمان را اجرا می‎کند،...
نوشته: دکتر سید حسین صفائی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات...