88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

آيين نامه صدور مجوز و نحوه فعاليت شركت هاي نمايندگي كشتيراني

در اجراي وظايف مذكور در ماده واحده ي قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب
خرداد ماه 1339 و آيین نامه سازمان بنادر و كشتيراني مصوب بهمن ماه 1348 اين آيين نامه
تهيه و تأييد شد . (بر اساس مصوبه مورخ 10/2/1387 مجلس شورای اسلامی سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر نام یافت.)

مقدمه :

انجام فعاليت نمايندگي كشتيراني مستلزم اخذ مجوز فعاليت از سازمان بنادر و دريانوردي است . سازمان با توجه به قوانين و مقررات حاكم ، مقتضيات اجتماعي ، اقتصادي و كفايت يا عدم كفايت تعداد شركت هاي موجود و با رعايت مفاد اين آيين نامه اقدام به صدور مجوز خواهد نمود .

فصل اول : تعاريف ، وظایف و مسوولیت ها

ماده اول تعاريف ؛

1-سازمان : در اين آيين نامه منظور سازمان بنادر و دريانوردي است .

2-شركت نمايندگي كشتيراني : شخص حقوقي ايراني داراي مجوز فعاليت از سازمان است كه از طرف مالك كشتي يا خطوط كشتيراني يا اجاره كننده يا هر شخصي كه مجاز به اداره و بهره برداري كلي يا جزئي از كشتي است كه مكلف به انجام وظايف و مسووليت هاي مندرج در ماده دوم و سوم مي باشد و از اين پس به اختصار شركت ناميده مي شود.

3-تضمين : وثيقه اي است كه براي حسن اجراي تعهدات و الزامات به سازمان ارائه مي شود و
مي تواند به صورت ضمانت نامه بانكي ، سفته ، وثيقه ملكي يا بيمه نامه معتبر باشد .

4-دستورالعمل دوره های آموزشی : منظور دستورالعمل دوره های آموزشی شرکت های کارگزاری ترابری دریايی مصوب هیأت عامل سازمان است .


ماده دوم وظایف شركت ها ؛

 • انجام امور مربوط به ورود ، خروج و پاس كشتي ها در بنادر و حوزه مربوطه از قبيل اعلام نمايندگي به بندر ، درخواست ورود و خروج ، ليست جابجايي پرسنل كشتي ها ، ارائه اطلاعات مورد نياز بندر و پرداخت حقوق ، عوارض و هزينه هاي بندري متعلق به كشتي حسب مقررات مربوطه و تسويه حساب.
 • تدارك خدمات مورد نياز كشتي و كاركنان آن در زمان حضور در بندر و محدوده هاي آن.
 • انجام ترتيبات لازم جهت تخليه ، بارگيري ، بارشماري و تحويل و تحول كالا ،كانتينر و مسافرحسب مورد از طريق اشخاص داراي مجوز فعاليت از سازمان .
 • انجام ترتيبات لازم جهت تهيه و تكميل اسناد محموله هاي وارده و يا صادره از/ به بنادر به منظور انجام تشريفات گمركي از جمله تنظيم صورت جلسات كسر و اضافه تخليه و صدور ترخيصيه و تقاضاي اصلاح مانيفست .
 • اخذ كرايه حمل و ساير مطالبات مربوط به كشتي ، كانتينر يا محموله و مسافر به نمايندگي از طرف کشتيراني مربوطه .
 • بازاريابي در امور حمل و نقل دريايي و صدور اسناد حمل از طرف مؤسسه كشتيراني مربوطه .
 • انجام تشريفات ترانزيت كالا اعم از ترانزيت داخلي ، خارجي و فعاليت هاي كارگزاري در مورد محمولاتي كه مقصد آن بندر ورودي نبوده و داراي مقصد داخلي و يا خارجي مشخص
  ديگري باشد .
 • رعایت موافقت نامه های منطقه ای و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با موضوع این آیین نامه .
 • اعلام کتبی نام و مشخصات خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی طرف قرارداد به سازمان.

10- اعلام كتبي عضویت در انجمن های صنفی و یا اتحادیه های منطقه ای به سازمان.

11- اعزام کارکنان براي طي دوره هاي آموزشي مرتبط .

12- استفاده از نرم افزار و سخت افزارهای مناسب به منظور تسهیل در انجام وظایف مقرر .

13- شرکت های موضوع این آیین نامه مکلفند هنگام اخذ مجوز به سازمان گواهي نمايند که از کلیه مفاد این آیین نامه اطلاع حاصل نموده و متعهد به اجرای آنها می باشند .

14- رعايت کلیه قوانين ، مقررات ، آيين نامه ها و دستورالعمل هاي سازمان ، گمرك ، محيط زيست ،
مناطق ويژه اقتصادي
بندري ، مناطق آزاد تجاري و ساير مراجع ذيربط در زمينه مورد فعاليت .

15- ساير فعاليت هايي كه به موجب قوانين و مقررات مربوطه توسط شركت نمايندگي كشتيراني انجام مي گردد .

ماده سوم مسووليت شركت ها ؛

 • دوره مسوولیت شرکت از زمان شروع فعالیت موضوع این آیین نامه آغاز و تا خاتمه دوره فعالیت ادامه می یابد.

2- رعايت الزامات قوانين کار و تأمين اجتماعي درخصوص کارکنان تحت پوشش و نظارت بر
عملکرد آنان .

تبصره : در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مقررات آن مناطق لازم الاجرا است .

 • از نظر اجرای مقررات این آیین نامه يك شخص حق تصدی تنها یکی از سمت های مدیر عامل و يا مدیر شعبه /نمایندگی را دارد.

4- مدير عامل شرکت ها در مقابل سازمان مسوول خواهند بود .

5- شرکت مسوول اعمال و رفتار کارکنان خود در ارتباط با وظایف محوله می باشد .

 

فصل دوم : شرايط و صلاحيت

ماده چهارم شرايط عمومي مديرعامل

 • تابعیت ایران

2- حداقل سن 25 سال

3- انجام خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم در صورت ضرورت

4- عدم اشتغال به كار در دستگاه هاي دولتي ، مؤسسات عمومي غير دولتي و نيز شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد از سرمايه يا سهام آنها متعلق به مراجع مزبور باشد و نداشتن سمت مشابه در ساير
شركت ها .

5- آشنايي به زبان انگليسي.

ماده پنجم شرايط حرفه اي مديرعامل و مدير شعبه /نمایندگی ؛

الف- شرايط مديرعامل

     مديرعامل بايد داراي مدرك تحصيلي ليسانس با چهار سال سابقه ، فوق ديپلم با شش سال و يا ديپلم با  هشت سال سابقه كار مفيد اجرايي در بخش عمليات كشتيراني و يا نمايندگي كشتيراني باشد .

تبصره: شرط مدرک تحصیلی برای مدیران عامل فعلی شرکت هایی که تا تصویب این آیین نامه مجوزهای   مربوطه را از سازمان دریافت نموده اند، لحاظ نمی گردد.

ب- شرايط مدير شعبه/ نمایندگی :

مدير شعبه/ نمایندگی بايد داراي حداقل مدرك تحصيلي ديپلم و 2 سال سابقه كار مفيد اجرايي در
بخش عمليات كشتيراني و يا نمايندگي كشتيراني و آشنا به زبان انگليسي
باشد
.

ج : نحوه احراز شرايط: به منظور احراز سابقه كار مفيد ارائه يكي از مدارك ذيل ضروري است :

 • تأييديه يا حكم كارگزيني يا بازنشستگي صادر شده دستگاه هاي دولتي يا عمومي كه مبين سوابق مرتبط اجرايي در آن دستگاه ها باشد .
 • روزنامه رسمي كشور مبني بر عضويت متقاضي به عنوان مديرعامل موضوع اين آيين نامه .
 • تأييديه سازمان تأمين اجتماعي يا مناطق آزاد و ويژه مبني بر اينكه متقاضي در شركت هاي موضوع اين آيين نامه اشتغال داشته و حق بيمه پرداخت نموده است .
 • تأييديه سابقه كار در خارج از كشور توسط سازمان هاي دولتي ، عمومي ، مراكز خصوصي معتبر در آن كشور با گواهي سفارت جمهوري اسلامي ايران.

ماده ششم تطبيق شرايط و الزامات ؛

1-كليه شركت ها اعم از شركت هايي كه قبل از تصويب اين آيين نامه مجوز فعاليت دريافت نموده اند يا
شركت هايي كه بعداً مجوز دريافت خواهند نمود ، مكلفند به منظور جبران خسارات احتمالي ناشي از انجام وظايف و فعاليت هاي خود و كاركنان
شان در اسكله ، اماكن و محوطه هاي بندري نسبت به سپردن تضمين به مبلغ پنجاه ميليون ريال اقدام نمايند .

 • مدت اعتبار مجوز صادر شده چهار سال تمام است و تمديد آن منوط به احراز شرايط مندرج در اين
  آيين نامه خواهد بود .

تبصره 1 : شرکت هایی که فعال می باشندو به صورت سالیانه گزارش فعالیت خود را به امور شرکت ها ارائه می نمایند نیاز به تمدید مجدد مجوز فعالیت ندارند .

تبصره2 : در صورت عدم دریافت گزارش فعالیت سال دوم ، امور شرکت ها نسبت به صدور تذکر کتبی به شرکت اقدام می نماید .

تبصره3: در صورت عدم دریافت گزارش فعالیت در پایان سال سوم سازمان نسبت به لغو مجوز فعالیت اقدام
می نماید .

 • دارا بودن دفتر مركزي مستقل با كاربري اداري براي انجام فعاليت .
 • دارا بودن دفتر شعبه/نمایندگی مستقل با كاربري اداري حداقل در یکی از بنادر مورد نظر براي انجام
  فعاليت .

تبصره : شرکت های نمایندگی کشتیرانی می توانند در سایر بنادری که دارای شعبه / نمایندگی نیستند از خدمات شرکت های دارای مجوز رسمی از سازمان یا شعب/نمایندگی شرکت های همکار ، استفاده نمایند .

 • شركت هايي كه وضعيت آنها با اين آيين نامه مطابقت ندارد ، موظفند حداكثر ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيـين نامه وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.در غير اين صورت مجاز به فعاليت نمي باشند.

6-به منظور ساماندهي فعاليت شركت ها و ترغيب آنها به رعايت هر چه بهتر و بيشتر استانداردها و توجه به صلاحيت هاي تخصصي كاركنان و تجهيز امكانات ، سازمان نسبت به طبقه بندي شركت هاي موصوف براساس دستورالعملي كه با هماهنگي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و به تصويب شورای عالی هماهنگی ترابری می رسد ، اقدام خواهد نمود . شركت ها مكلفند اطلاعات مربوطه را در اختيار سازمان قرار دهند .

7-شركت ها بايد در سربرگ هاي مكاتباتي خود به فعاليت نمايندگي كشتيراني نيز اشاره نمايند.

8-شركت ها موظفند تغيير مديرعامل ، مدیر شعبه / نمایندگی ، اعضاء هیأت مدیره ، اساسنامه و هر گونه تغيير در نشاني مـركز اصلي ، شعب/نمایندگی و تلفن شركت را قبل از انجام مراحل ثبت به اطلاع سازمان رسانده و تأييديه هاي لازم را اخذ نمايند .

9- شركت ها موظفند دارندگان امضاي مجاز را رسماً به سازمان معرفي نمايند .

10-تغيير مديرعامل ، اعضاء هيأت مديره و مدير شعبه/نمایندگی منوط به احراز شرايط مذكور در اين
آيين نامه و اعلام به سازمان و تأييد آنها بر اساس ماده هشتم آيين نامه خواهد بود .

11- شركت ها موظفند در به كارگماري كاركنان خود نهايت دقت را در رعايت دستورالعمل هاي مربوطه خصوصاً از نظر شرايط عمومي و حرفه اي به كار برده و بر نحوه عملكرد آنها بطور مستمر نظارت مؤثر به عمل آورند .

12-مدیرعامل ، مدیر شعبه/نمایندگی و کاركنان عملياتي شرکت موظفند بر اساس دستورالعمل سازمان کلیه دوره های آموزشی و توجیهی لازم را با موفقیت طی نمايند .

تبصره 1 : در صورتی که اشخاصی حضور در دوره های فوق الاشاره را ضروری ندانند می بایست تقاضای مکتوب خود را با ذکر دلایل و مستندات به اداره امور شرکت های سازمان و یا بنادر تابعه منعکس تا تصمیم لازم در این خصوص اتخاذ گردد.

تبصره2 : نحوه ارزشيابي گواهينامه مؤسسات آموزشي ، چگونگي برگزاري آزمون كتبي ،
عناوين و محتواي دوره هاي آموزشي مورد نياز به موجب دستورالعمل سازمان خواهد بود .

فصل سوم : نظارت ، نحوه صدور ، تعليق و لغو مجوز فعاليت

ماده هفتم نظارت ؛

 • سازمان به منظور اطمينان از اجراي كامل و موثر مقررات و دستورالعمل هاي مصوب و انجام مطلوب وظايف و رعايت مفاد اين آيين نامه اقدام به نظارت مستمر و منظم از فعاليت شركت ها مي نمايد و شرکت ها بايد همکاری های لازم را در این زمینه مجری دارند .
 • شركت ها مكلفند در پايان هر سال ضمن ارائه گزارش فعالیت سالانه خود به امور شركت ها نسبت به تسويه حساب مالی و رفع مغايرت هاي احتمالي اقدام نمايند .

ماده هشتم صدور مجوز فعاليت ؛

صدور مجوز فعاليت در زمينه نمايندگي كشتيراني منوط به احراز صلاحيت هاي مذكور در اين آيين نامه و ارائه اساسنامه و مدارك ثبت و آخرين روزنامه رسمي كه مبين صلاحيت شرکت در زمینه فعاليت نمايندگي كشتيراني باشد ، خواهد بود .

تبصره 1 : قبل از اعطاء مجوز فعاليت به منظور رعايت مقررات داخلي و مفاد آیین نامه بين المللي امنيت کشتی ها و تسهیلات بندری (ISPS-CODE ) مراتب از دفتر مركزي حراست سازمان و اداره حراست بنادر تابعه در مورد تایید مديرعامل ، اعضاء هيأت مديره و مدير شعبه/نمایندگی شركت هاي موضوع اين آيين نامه استعلام مي شود.

تبصره 2 : در صورت عدم تأييد صلاحيت مديران شركت ، سازمان تكليفي به منظور صدور مجوز فعاليت نمايندگي كشتيراني نخواهد داشت . حراست سازمان يا اداره حراست بنادر تابعه مكلفند ظرف يك ماه نسبت به ارائه پاسخ اقدام نمايند . بديهي است چنانچه حراست سازمان يا اداره حراست بنادر تابعه به علت مفتوح بودن پرونده مديران شركت هاي موضوع اين آيين نامه در مراجع قضائي ، نظارتي و ساير مراجع قانوني ، قادر به ارائه پاسخ قطعي نباشند تا تعيين تكليف نهايي پرونده ، از صدور مجوز فعاليت خودداري خواهد شد .

تبصره 3 : مرجع تشخيص کمي و کيفي صلاحيت و تجربه کارکنان ، تجهيزات عملياتي ، وسايل ايمني و ساير موارد مربوط به امکانات شرکت هاي موضوع اين آيين نامه ، سازمان خواهد بود .

تبصره 4 : شرکت هاي موضوع اين آيين نامه رأساً نسبت به بازاريابي و عقد قراردادهاي مربوطه
اقدام مي نمايند و سازمان هيچ گونه تعهد و مسووليتي در اين زمينه ندارد .

ماده نهم تعليق و لغو مجوز فعاليت ؛

1-در صورتی که بنا به تشخیص سازمان هر زمان محرز گردد که شرایط و صلاحیت شرکت های موضوع این آیین نامه به طور کلی یا جزئی زایل شده است . سازمان می تواند ضمن صدور اخطار كتبي ، اقدام به تعیین مهلت مناسب نموده تا ظرف آن مدت شرکت مزبور اقدام به کسب شرایط یا صلاحیت لازم نماید .

تبصره 1 : در صورتی که شرکت نتواند ظرف مهلت تعیین شده اقدام به کسب شرايط یا صلاحیت لازم نماید ، موضوع به کمیسيون بند 4 اين ماده ارجاع خواهد شد . بدیهی است تا تعیین تکلیف نهایی حسب مورد انجام هرگونه فعالیت جدید موضوع اين آيين نامه منوط به نظر سازمان می باشد .

2- در صورتی که محرز شود مدیرعامل ، اعضای هیأت مدیره و مدیر شعبه / نمایندگی فاقد شرایط بر شمرده در این آیین نامه بوده یا شده اند ، موضوع براي اتخاذ تصميم به کمیسيون بند 4 اين ماده ارجاع خواهد شد و تا اتخاذ تصميم در آن کمیسيون ، انجام هرگونه فعاليت جدید موضوع اين آيين نامه حسب مورد منوط به نظر سازمان می باشد .

3- در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات حاكم بر موضوع آیین نامه حاضر از طرف شركت ها و يا عدم اقدام به موقع شركت در رفع مغايرت هاي قانوني كه در مميزي هاي سازمان اعلام مي شود ، شركت از آن زمان حق هيچ گونه فعاليت جدیدی را در زمينه موضوع اين آيين نامه ندارد . همچنين مكلف است حداكثر ظرف
مدت 3 ماه ضمن رعايت مقررات حاكم تكاليف مقرر را انجام دهد . در صورت تداوم تخلف يا تكرار ، موضوع جهت اتخاذ تصميم لازم به کمیسيون مذكور در بند 4 اين ماده ارجاع خواهد شد .

4-به منظور رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي ادامه فعاليت شركت مبني بر تعليق يا لغو مجوز فعاليت شركت ، کمیسيوني مركب از نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی ، شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ،
اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران ، انجمن كشتيراني و خدمات وابسته وگمرک ایران تشكيل مي شود . كميسيون با حضور تمامي اعضاء تشكيل مي شود و تصميم آن با اكثريت آراء معتبر است .

تبصره 1 : تصميم کمیسيون مانع تعقيب متخلف در مراجع قانوني صلاحيت دار نخواهد بود .

تبصره 2 : رسيدگي به تخلفات شركت يا مديران آن با حضور نماينده قانوني آنها صورت مي پذيرد در اين صورت تاریخ تشکیل جلسه به شرکت ابلاغ خواهد شد . عدم حضور نمایندۀ شرکت مانع رسيدگي و اتخاذ تصمیم كميسیون نخواهد بود .

تبصره 3 : محل تشكيل جلسات كميسيون و دبيرخانه آن در اداره امور شرکت های سازمان بنادر و دريانوردي خواهد بود .

تبصره 4 : در صورت تعليق یا لغو مجوز فعالیت، شرکت ملزم به تسویۀ قراردادهای جاری خود ظرف مهلت تعیین شده طبق نظر کمیسيون خواهد بود .

تبصره 5 : در صورت وصول گزارش و مدارک مستند از ارگان هاي ذيصلاح مبنی بر وقوع تخلف توسط
شرکت ، موضوع به کمیسیون بند 4 این ماده جهت بررسی ارجاع خواهد شد .

تبصره 6 : در صورت دریافت رأي قطعي کیفری مراجع قضايي نسبت به عملکرد مدیران و یا شرکت های موضوع این آیین نامه ، ضمن اعلام تعلیق فعالیت شرکت، مراتب به کمیسيون موضوع بند 4 اين ماده ارجاع خواهد شد.

تبصره 7 : در مواردی که شرکت مزبور از شرکت های تعاونی باشد نماینده اتاق تعاون به جای نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در کمیسیون شرکت می نماید .

اين آيين نامه طی 9 ماده و 20 تبصره در اجلاس شماره 91/850/19745مورخ 6/4/91 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، تصويب شد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

ایا این سایت نیاز شما را مرتفع نموده است ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 2
 • 23,062
 • 166
 • 23,468
 • 172
 • 61,844