88951171-72
 • دکتر مهرداد طالبی
 • ساعت ملاقات 14 الی 20
 • 88951171-72
 • 09121891506
 • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

 فصل اول – كليات

ماده 1 ـ مقررات اين آيين‌نامه براي تشخيص صلاحيت مشاوراني به كار مي‌رود كه براي انجام پروژه‌هايي باويژگيهاي زير، گواهينامه دريافت مي‌كنند:
الف ـ بيش از پنجاه (50%) درصد اعتبار آن توسط دولت تأمين شده باشد و يا براي انجام آنها موافقتنامه باسازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مبادله شود.
ب ـ طرحهاي صدور خدمات فني و مهندسي به خارج كشور كه نياز به تضمين يا تسهيلات دولتي داشته باشد.

ماده 2 ـ
واژه‌ها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار مي‌روند:
الف ـ مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي است كه خدمات مشاوره ارايه مي‌كند.
ب ـ خدمات مشاوره‌:
1 ـ مطالعات امكان سنجي طرح شامل شناسايي‌، توجيه فني‌، اقتصادي‌، اجتماعي و زيست محيطي و به طوركلي فعاليتهايي كه منجر به پذيرش و يا رد طرح (به معناي توجيه سرمايه‌گذاري يا عدم سرمايه‌گذاري در طرح )مي‌شود.
2 ـ مطالعات بنيادي‌، كاربردي و توسعه‌اي
3 ـ مطالعات موضوعي‌، بخشي‌، جامع و ميان بخشي
4 ـ تهيه و تنظيم استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي
5 ـ طراحي مفهومي‌، پايه‌، تفصيلي و اجرايي
6 ـ كنترل مهندسي
7 ـ نظارت بر اجراي طرح‌، نصب و بهره‌برداري
8 ـ برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
9 ـ خدمات مهندسي ارزش
10 ـ طراحي و پياده‌سازي نظامهاي كيفيت
11 ـ خدمات مديريت و مديريت طرح
12 ـ خدمات برنامه‌ريزي آموزشي و توسعه منابع انساني
13 ـ پايش و ارزشيابي طرحها
14 ـ خدمات مطالعات آماري
15 ـ خدمات جنبي
پ ـ تشخيص صلاحيت‌: فرآيندي است كه طي آن توان تخصصي مشاور بر اساس اين آيين‌نامه ارزيابي و تعيين‌مي‌گردد.
ت ـ ارزشيابي‌: فرآيندي است كه در آن سطح كيفيت كارهاي در دست انجام يا انجام شده مشاور را در مقاطع يادوره زماني معين‌، تعيين مي‌كند.
ث ـ سازمان‌: منظور “سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور” است‌.
ج ـ گواهينامه صلاحيت مشاور: مدركي است كه بر اساس مقررات اين آيين‌نامه‌، به منظور اعلام صلاحيت‌مشاور از سوي سازمان براي ارايه خدمات مشاوره صادر مي‌شود.
چ ـ تخصص‌: عبارت است از يك يا چند شاخه از علوم و فنون كه به لحاظ علمي و اجرايي‌، در يك زمينه كاريقرار گرفته باشند.
ح ـ گروه تخصصي‌: عبارت است از چند تخصص مرتبط باهم كه در اين آيين‌نامه به اختصار گروه ناميده مي‌شود.
خ ـ پايه‌: عددي است كه توان مشاور را در هر تخصص تعيين مي‌نمايد و بر اساس آن مبلغ حداكثر برآوردكار و ياحق‌الزحمه مناسب و تعداد كار مجاز مشاور، مشخص مي‌گردد. پايه يك‌، نشانگر بالاترين توان فني در هر تخصصمي‌باشد.
د ـ تعداد كار مجاز: حداكثر تعداد كاري كه مي‌توان به صورت همزمان به مشاور در يك پايه از هر تخصص ارجاع‌نمود.
ذ ـ حداكثر كار مناسب‌: حداكثر مبلغ برآورد يك كار (يا حق‌الزحمه در مورد تخصصهايي كه حق‌الزحمه در آنهاملاك است‌) كه مي‌توان در يك پايه از هر تخصص به مشاور ارجاع نمود. (مطابق با جدول شماره 9 ).
ر ـ سرگروه‌: كارشناسي كه داراي شرايط لازم (مطابق جداول 1-1 ، 1-2 و 1-3)(2) در يك تخصص بوده وسرپرستي فعاليتهاي آن تخصص را در تشكيلات مشاور برعهده داشته باشد.
ز ـ پايه نهايي‌: نمايانگر توان فني و حرفه‌اي مشاور، براي فعاليت در تمام تخصصهاي يك گروه مي‌باشد.
ژ ـ مشاركت مدني‌: مشاركتي است بين دو يا چند شخص حقوقي كه طبق مقررات منعقد شده است‌.
س ـ مشاركت ثبتي : مشاركتي است بين دو يا چند شخص حقوقي كه در اداره كل ثبت شركتها و مالكيتهاي‌صنعتي به ثبت رسيده باشد.
ش ـ ضريب تعديل‌: ضريبي است كه براساس شاخص قيمتها، توسط سازمان تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ ساير واژگاني كه در اين آيين‌نامه به كار رفته و در اين ماده تعريف نشده است‌، داراي همان تعاريفي‌است كه در قانون برنامه و بودجه و ساير قوانين مربوط آمده است‌.

فصل دوم – انواع مشاوران‌

ماده 3 ـ مشاوران‌، براي تشخيص صلاحيت از حيث شخصيت حقيقي و حقوقي به انواع زير تقسيم مي‌شوند:
الف ـ نوع اول ـ شخص حقيقي ـ : كارشناس ايراني داراي تحصيلات دانشگاهي كه طبق اين آيين‌نامه واجدصلاحيت شناخته شود.

ب ـ نوع دوم ـ اشخاص حقوقي (غيردولتي‌): بيش از پنجاه درصد مالكيت آن متعلق به اشخاص حقيقي ياحقوقي غيردولتي و يا تركيبي از آنها باشد.

پ ـ نوع سوم ـ اشخاص حقوقي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور ـ : براساس قوانين ومقررات براي انجام فعاليتهاي نظام فني و اجرايي تشكيل يافته و انجام خدمات مورد درخواست در موضوع فعاليت‌آنها در اساسنامه قيد شده باشد.

ت ـ نوع چهارم ـ اشخاص حقوقي بخش عمومي ـ : بر اساس قوانين و مقررات براي انجام فعاليتهاي نظام فني واجرايي تشكيل يافته و در اداره كل ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي به ثبت رسيده و انجام خدمات مورد درخواست‌در موضوع فعاليت آنها در اساسنامه قيد شده باشد و اين واحدها متعلق به بخش عمومي موضوع ماده (5) قانون‌محاسبات عمومي كشور باشد.

ث ـ نوع پنجم : ساير واحدهاي خدمات مشاوره ايراني و خارجي و مراكز علمي پژوهشي كه حايز شرايط نوع‌اول‌، دوم ،سوم و چهارم نباشند و گروههاي همكاري مدني كه براي يك كار خاص تشكيل شده باشد، نوع پنجم‌محسوب مي‌شوند.

تبصره 1 ـ درصورتي كه صددرصد سهام ثبتي گروه همكاري متعلق به يك يا چند نوع از انواع واحدهاي‌خدمات مشاوره موضوع ماده (3) اين آيين‌نامه باشد، گروه و پايه شركت متقاضي‌، بالاترين پايه در هر تخصص كه‌توسط سهامداران شركت متقاضي كسب شده است‌، خواهد بود. شركتهاي تشكيل شده براي ساير كارها، شخصيت‌حقوقي خود را حفظ مي‌نمايند.

تبصره 2 ـ هر يك از واحدهاي خدمات مشاوره تشخيص صلاحيت شده فعلي كه حايز شرايط يكي از انواع‌دوم و سوم نباشند، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه‌، سه سال فرصت خواهند داشت (درصورت تمايل به اخذ صلاحيت‌مجدد) تا خود را با شرايط اين آيين‌نامه تطبيق دهند. در دوره مذكور آخرين وضعيت رتبه‌بندي اين‌گونه واحدها به‌قوت خود باقي خواهد ماند.


فصل سوم – تشخيص صلاحيت مشاوران


ماده 4 ـ تشخيص صلاحيت مشاوران از سوي سازمان صورت مي‌گيرد.

ماده 5 ـ
سازمان‌، مشاوران را در قالب ضوابط اين آيين‌نامه‌، در پايه‌هاي “سه‌”، “دو” و “يك‌” در هر تخصص وهمچنين پايه نهايي در گروههاي تخصصي‌، تعيين صلاحيت مي‌نمايد.

تبصره 1 ـ درصورتي كه صلاحيت انجام تمامي تخصصهاي يك گروه در پايه يك توسط مشاور احراز گردد،پس از تصويب كارگروه فني تشخيص صلاحيت‌، مشاور، پايه نهايي را اخذ نموده و با توجه به تعداد كار مجاز در هرتخصص بدون درنظر گرفتن محدوديت حداكثر حق‌الزحمه يا كار مناسب‌، فعاليت مي‌نمايد.

تبصره 2 ـ هر مشاور مي‌تواند با معرفي افراد واجد شرايط بر اساس ضوابط اين آيين‌نامه در تمامي تخصصها وگروههاي تخصصي و يا تكرار در تخصص احراز صلاحيت نمايد.

ماده 6 ـ
در فهرستي كه هر ساله به وسيله دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان و سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي استانها تهيه و منتشر مي‌شود، نكات زير مشخص مي‌گردد:

الف ـ فهرست كلي خدمات مشاوره مربوط به هر يك از تخصصها.
ب ـ نام و مشخصات هر يك از مشاوران ذي‌صلاح‌، در هر يك از تخصصها و گروههاي تخصصي‌.
پ ـ پايه‌، تخصص‌، گروه‌، مبلغ حداكثر حق‌الزحمه يا كار مناسب و تعداد كار مجاز براي هر مشاور.
تبصره ـ اين فهرست مي‌بايست در مركز اطلاع‌رساني رايانه‌اي دفتر امور مشاوران و پيمانكاران قابل دسترسيو بهنگام باشد.

ماده 7 ـ
تركيب اعضا و وظايف كارگروه فني تشخيص صلاحيت به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ تركيب اعضا:
1 – مدير كل دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان به عنوان رييس كارگروه
2 – يك نفر كارشناس خبره در گروه تخصصي مربوط به انتخاب معاون فني سازمان
3 – يك نفر كارشناس خبره با معرفي تشكل صنفي مربوط
4 – نماينده دستگاه اجرايي ذي‌ربط
5 – نماينده دفتر بخشي ذي‌ربط در سازمان

ب ـ وظايف‌:
1 ـ تغيير در شرح خدمات و تخصصها، حداكثر ظرفيت يا كار مناسب و تعداد كار مجاز
2 ـ تصويب احراز صلاحيت مشاوران در پايه نهايي
3 ـ ساير وظايفي كه بر اساس اين آيين‌نامه و آيين‌نامه ارجاع كار به مشاوران به‌عهده كارگروه فني تشخيص‌صلاحيت گذاشته شده است‌.

تبصره 1 ـ تصميمات اين كارگروه با حداقل سه رأي موافق قابل اجرا مي‌باشد.

تبصره 2 ـ مصوبات موضوع جزء (1) بند (ب‌) ماده (7) با تأييد و ابلاغ رييس سازمان اجرا مي‌شود.

ماده 8 ـ
گواهينامه مشاوران بسته به مورد در هر تخصص و يا گروه براي مشاوران نوع اول‌، دوم‌، سوم‌، چهارم وگروه همكاري ثبتي صادر مي‌شود. واحدهاي خدمات مشاوره نوع پنجم و گروههاي همكاري مشاركت مدني‌ ،براي يك كار خاص به صورت موردي درقالب اين آيين‌نامه تشخيص صلاحيت مي‌شوند.

ماده 9 ـ
شرايط عمومي احراز صلاحيت مشاوران به شرح زير مي‌باشد:

الف ـ كارشناس حقيقي ايراني
1 ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
2 ـ داراي تحصيلات دانشگاهي معتبر (حداقل كارشناسي‌) مرتبط با تخصص مورد نظر طبق جدول شماره (2)با اولويت يك و تجربه مفيد و مؤثر (طبق جدول شماره 4).
3 ـ در دوران محروميت يا محكوميت و يا ممنوعيتهاي مؤثر در كارهاي خدمات مشاوره‌، پيمانكاري‌، طرح وساخت (به طور كلي در زمينه فعاليتهاي نظام فني و اجرايي‌) نباشد.
4 ـ تعهد به اين كه در هيچ شركت پيمانكاري‌، مديريت طرح و يا شركتها و مؤسسات مهندسان مشاور وسازمانهايي كه اين قبيل خدمات را انجام مي‌دهند، جزو افراد الزامي امتيازآور نباشد.

ب : اشخاص نوع دوم‌، سوم و چهارم (اشخاص حقوقي غيردولتي و غيرعمومي و اشخاص حقوقي دولتي وعمومي‌)
1 ـ انجام خدمات مشاوره در زمينه فعاليتهاي (موضوع بند “ب‌” ماده 2) مرتبط در اساسنامه شركت قيد شده‌باشد.
2 ـ تعهد به اين كه از امتياز افراد فني الزامي شركت‌، در شركتهاي پيمانكاري و يا شركتهاي مديريت طرح ومؤسسات و شركتهاي مهندسان مشاور و ديگر شركتها و يا سازمانهايي كه اين قبيل خدمات را انجام مي‌دهند،استفاده نشده باشد.
3 ـ هيچ يك از شركا و مديران و افراد امتيازآور مشاوران در محروميت يا ممنوعيت قانوني براي انجام خدمات‌مشاوره نباشند.
4 ـ اشتغال به كار تمام وقت افراد امتيازآور اصلي در شركت به استثناي اعضاي هيأت علمي دانشگاههاضروريست‌.
5 ـ دارا بودن تحصيلات تخصصي طبق جدول شماره 2 (حداقل كارشناسي‌) براي هر يك از اعضاي هيأت‌مديره‌، مدير عامل و افراد امتيازآور اين‌گونه شركتها الزامي است‌.
6 ـ تطبيق امتياز مدير عامل مشاور، با امتياز مورد نياز سرگروه در احراز يكي از تخصصهاي مشاور الزامي است‌.تبصره 1 ـ شركتها مي‌توانند يك نفر با تخصص امور اقتصادي ،برنامه‌ريزي يا مديريت در تركيب هيأت مديرهداشته باشند.

تبصره 2 ـ شركا و مديران و كليه افراد امتيازآور شركتهاي غيردولتي و غيرعمومي نبايد مشمول ممنوعيت‌قانوني معامله با دولت باشند.
تبصره 3 ـ تعهدات مندرج در بندهاي فوق براساس فرم خوداظهاري با امضاي مجاز تعهدآور شركت ارايه‌مي‌گردد.

پ ـ حداقل شرايط كارشناس حقيقي غيرايراني :
1 ـ كارشناس حقيقي غيرايراني داراي حداقل ليسانس ، حسن سابقه و با تجربه مفيد و مؤثر در زمينه تخصصي‌مورد نظر كه مورد تأييد مراجع رسمي كشور متبوع و يا مراجع معتبر بين‌المللي باشد.
2 ـ به تشخيص سازمان‌، داراي سابقه تخلف حرفه‌اي نباشد.
3 ـ به تشخيص سازمان‌، حداقل يك كار نظير پروژه مورد ارجاع انجام داده باشد.

ت ـ حداقل شرايط اشخاص حقوقي غيرايراني :
1 ـ شخص حقوقي غيرايراني در خارج از كشور به طور رسمي شخصيت حقوقي احراز نموده‌، داراي حسن‌اشتهار و مجاز به ارايه خدمت مشابه در كشور متبوع باشد و مدارك و سوابق كار مربوط از طرف نمايندگي جمهوري‌اسلامي ايران در آن كشور گواهي شده باشد.
2 ـ به تشخيص مرجع رسمي كشور مربوط‌، داراي سابقه تخلف حرفه‌اي نباشد.
3 ـ به تشخيص سازمان‌، در 5 سال گذشته حداقل يك كار نظير كار مورد نظر انجام داده باشد.
4 ـ شعبه خود را در ايران به ثبت رسانده باشد. چنانچه قراردادي با شعبه ايراني شركت به امضا برسد، شركت يامؤسسه اصلي‌، حسن انجام كار را تضمين نمايد.
تبصره – در موارد خاص كه به علت شرايط ويژه و يا ماهيت كار و يا فقدان مشاور ايراني واجد شرايط‌، استفاده‌از مشاور خارجي ضرورت داشته باشد، از اشخاص حقيقي ياحقوقي مؤسسات خارجي (با رعايت قانون حداكثراستفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظورصدور خدمات ـ مصوب 1375) استفاده مي‌شود.

ث ـ حداقل شرايط گروه همكاري
1 ـ گروه همكاري‌، حايز تخصص لازم براي كار مورد نظر باشد.
2 ـ ميزان همكاري هر يك از اعضاي گروه براي كار مورد نظر، متناسب با سهم كار ارجاعي به هر كدام خواهدبود.
3 ـ با انعقاد هر قرارداد توسط گروه همكاري ثبتي‌، براساس موافقتنامه و به طور متناسب ظرفيت اعضاي‌ذي‌مدخل اشغال مي‌گردد.

ماده 10 ـ
عوامل مؤثر بر تشخيص صلاحيت به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ نيروي انساني متخصص
ب ـ كارهاي انجام شده (تجربه كاري شركت‌)
پ ـ ساختار مديريتي
ت ـ امكانات پشتيباني
تبصره ـ طراحي‌، مرمت و احياي آثار ملي ثبت شده تنها توسط مشاوراني كه براي اين كار تأييد صلاحيت‌شده‌اند، مجاز مي‌باشد.

ماده 11 ـ
امتياز كل به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ امتياز كل برابر است با حاصل‌ضرب ضريب ارزشيابي در مجموع امتيازهاي مربوط به عوامل چهارگانه‌(موضوع ماده 10) مطابق با جداول شماره (1-1) و (1-2) و (1-3)(3) به شرح و رابطه زير:
(امتياز ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني + امتياز تجربه‌كاري + امتياز نيروي انساني متخصص‌) × ضريب ارزشيابي = امتيازكل
1 ـ جدول شماره 1- 1 ـ براي تشخيص صلاحيت مشاوران درتخصصهاي‌:(4)
معماري داخلي – معماري و تزئينات داخلي آثار تاريخي ـ فضاي سبز- ژئوتكنيك – سازه – تأسيسات برق ومكانيك – ژئوفيزيك – محيط زيست – بازرسي فني – خدمات كامپيوتري ـ خدمات مديريت‌، سيستم و اقتصاد -ايمني و كاهش خطرات و پدافند غيرعامل – ترافيك و حمل و نقل – نقشه‌برداري‌.
2 ـ جدول شماره 1-2 ـ براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصصهاي‌:
شهرسازي – ساختمان – توانمندسازي بافتهاي فرسوده ـ طراحي شهري ـ راهسازي – راه‌آهن – فرودگاه سازي‌بندرسازي – شبكه‌هاي آبياري و زهكشي – تأسيسات آب و فاضلاب – حفاظت و مهندسي رودخانه ـ كشاورزي ودامپروري – شيلات و آبزيان – گروه پست و مخابرات – مطالعات جغرافيايي و برنامه‌ريزي فضايي – ميراث‌فرهنگي – گروه مطالعات آماري – گروه زمين‌شناسي و معدن – خدمات برنامه‌ريزي آموزشي و توسعه منابع‌انساني‌(5) – باستان‌شناسي‌، طراحي‌، مرمت و احياي آثار تاريخي‌.
3 ـ جدول شماره 1-3 براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصصهاي‌:
سدسازي – گروه نفت و گاز- گروه انرژي – گروه صنعت‌.
تبصره – حداقل شرايط لازم براي تشخيص صلاحيت مشاوران در تخصصهاي معماري و تزئينات داخلي‌آثار تاريخي‌، باستان‌شناسي‌، طراحي‌، مرمت و احياي آثار تاريخي توسط سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري باهمكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين خواهد شد.

ب ـ امتياز نيروي انساني متخصص
ضريب تداوم ماندگاري در واحد متقاضي × امتياز سوابق كاري مفيد با توجه به مدرك تحصيلي = امتيازنيروي انساني متخصص
1 ـ امتياز تحصيلات و تجربه در هر پايه از تخصص براي افراد امتيازآور، بر اساس مدارك تحصيلي در مقاطعكارشناسي به بالا محاسبه و منظور مي‌شود.
2 ـ امتياز سوابق كاري مفيد افراد امتيازآور، با توجه به مدرك تحصيلي‌، بر اساس فرمول شماره يك پيوستمحاسبه و منظور مي‌گردد.
3 ـ ضريب تداوم ماندگاري افراد امتيازآور در شركت‌، طبق جدول شماره (3) پيوست محاسبه و منظورمي‌شود.
4 ـ ضريب تصحيح نوع سابقه كار افراد امتيازآور، طبق جدول شماره (4) پيوست محاسبه و منظور مي‌شود.

پ ـ محاسبه امتياز تجربه كاري مشاوران‌:
امتياز تجربه كاري مشاوران در تخصص مربوط‌، پس از جمع كل حق‌الزحمه دريافتي و اعمال ضريب تعديل به‌روش زير مطابق با جدول شماره (5) پيوست محاسبه مي‌گردد:
(ضريب تعديل مربوط به سال دريافت حق‌الزحمه‌) × (جمع مبالغ حق‌الزحمه در سال انجام كار) S = جمع كل حق‌الزحمه دريافتي

ت ـ امتياز ساختار مديريتي و امكانات پشتيباني بر اساس جداول شماره (7 و 6) پيوست محاسبه مي‌شود.ماده 12 ـ مشاوران نوع يك (شخص حقيقي ايراني‌) بر اساس جدول شماره (8 ) پيوست تشخيص صلاحيت‌مي‌شوند.
ماده 13 ـ فهرست كلي خدمات هر تخصص مطابق با جدول شماره (10) پيوست مي‌باشد.
ماده 14 ـ ضريب ارزشيابي عددي است كه بر اساس رويه‌ها و دستورالعمل ارزشيابي مشاوران كه توسط‌سازمان تهيه و ابلاغ مي‌شود، محاسبه مي‌گردد.
تبصره ـ دستورالعمل ارزشيابي مشاوران ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه از سوي سازمان تهيه و ابلاغ‌مي‌گردد. ضريب ارزشيابي مشاوران در نخستين دوره تشخيص صلاحيت مساوي (يك‌) در نظرگرفته مي‌شود.

فصل چهارم – مقررات عمومي


ماده 15 ـ سازمان موظف است عملكرد مشاوران را در قالب دستورالعمل ابلاغي مورد ارزشيابي قرار داده ونتايج حاصل شده را براي تعيين صلاحيت‌، شاخص ارزشيابي و انتخاب مشاوران برتر استفاده نمايد.
الف ـ دستگاههاي اجرايي موظفند بر اساس دستورالعمل ابلاغي سازمان (دستورالعمل ارزشيابي مشاوران‌) اطلاعات مورد نياز براي ارزشيابي را، در مورد وضع قراردادها، كيفيت و نحوه كار مشاور، به موقع در اختيار سازمان‌قراردهند.
ب ـ در دوره ارزشيابي‌، متناسب با ارزشيابي مشاوران‌، گواهينامه صلاحيت آنان تغيير خواهد كرد.

ماده 16 ـ
هر دو سال يك بار مشاوران شايسته و برتر، انتخاب و تشويق مي‌شوند. سازمان موظف است‌دستورالعمل لازم براي انتخاب بهترينهاي مهندسي كشور را تهيه و بر اساس آن جشنواره انتخاب مشاوران برتر رابرگزار نمايد. در اين راستا دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري با سازمان مي‌باشند.

ماده 17 ـ
به منظور رسيدگي و برخورد يكسان با تخلفات مشاوران‌، سازمان موظف است دستورالعمل مربوط‌را، حداكثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه تهيه و تنظيم نمايد. دستورالعمل يادشده شامل نحوه رسيدگي به‌تخلفات و جرايم مربوط از اخطار كتبي تا محروميت كامل از ارجاع كار و لغو گواهينامه تشخيص صلاحيت‌مي‌باشد. اهم تخلفات به شرح زير تعيين مي‌گردند:

الف ـ ارايه اطلاعات خلاف واقع در مراحل تشخيص صلاحيت و يا ارجاع كار.
ب ـ عدم ارايه گزارش وضعيت تمامي كارهاي در دست اجرا و نتايج حاصل از انجام خدمات به سازمان‌.
پ ـ عدم جايگزيني فرد مناسب در مدت سه ماه در صورت خروج فرد امتيازآور از شركت‌.
1 ـ در صورتي كه مشاور، كار در دست اجرا در رابطه با تخصص فرد خارج شده داشته باشد، بايد ظرف يك ماه‌نسبت به جايگزيني فرد خارج شده اقدام نمايد.
2 ـ چنانچه فرد خارج شده به دلخواه خود و يا بر اثر قصور در انجام وظايف اخراج شده باشد، تا مدت يك سال‌نمي‌تواند براي واحد ديگري كسب امتياز نمايد.
ت ـ هرگاه قصور مشاور در ارايه خدمات منجر به صدور اخطار كتبي يا فسخ قرارداد گردد.
تبصره ـ اعتراض مشاور به محروميت ايجاد شده به لحاظ رعايت بند فوق‌، در كارگروه فني تشخيص‌صلاحيت مشاوران رسيدگي مي‌گردد.
ث ـ هرگاه در اثر قصور مشاور در تنظيم اسناد مناقصه و عدم رعايت ضوابط و بخشنامه‌هاي سازمان‌، قراردادپيمانكاري خدشه‌دار شود.
ج ـ پذيرش كار توسط مشاور بيش از ظرفيت مجاز بدون كسب مجوز.
چ ـ تخلفات اعلام شده از سوي تشكل ذي‌ربط‌.

ماده 18 ـ
مشاوران موظفند مفاد اين آيين‌نامه‌، دستورالعملها و بخشنامه‌هايي كه در چارچوب اين آيين‌نامه‌توسط سازمان صادر مي‌گردد، رعايت نمايند.

ماده 19 ـ
حذف شده است.(18/11/1383)

ماده 20 ـ
با تصويب و ابلاغ اين آيين‌نامه‌، تمامي ضوابط و مقررات قبلي تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي‌واحدهاي خدمات مشاوره‌، موضوع تصويبنامه شماره .37022ت‌115ك مورخ 1369/7/1 لغو و براي‌تشخيص صلاحيت واحدهاي مشاوره‌، اين آيين‌نامه ملاك عمل خواهد بود.

ماده 21 ـ
مشاوران تشخيص صلاحيت شده بر اساس ضوابط قبلي تا مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين‌آيين‌نامه‌، وضعيت خود را با ضوابط اين آيين‌نامه تطبيق داده و گواهينامه صلاحيت دريافت مي‌نمايند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

نحوه ورد شما به این سایت ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
 • 1
 • 153
 • 115
 • 173
 • 133
 • 62,244