1401/02/29

مقاله

مشخصات نویسندگان مقاله نقش هوش تجاری بر مدیریت بهره وری صنعت بانکداری ایران شیرین نصرتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،...
اعسار و تقسیط درقوانین موضوعه ورویه قضایی کلید واژگان: ۱– دعوی اعسار(مطلق) ۲– تقسیط (اعسارنسبی) ۳–مصادیق دعاوی غیر مالی  ۴– مصادیق آراء قابل تجدید...