1402/03/08

مقاله

جراحی زیبایی و شرایط معافیت پزشک از مسؤولیت کیفری چکیده جراحی زیبایی به عنوان یکی از اقسام جراحی پلاستیک در پی گسترش دانش جراحی...
حدود اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث سیدایمان امیرفخری،کارشناس ارشد رشته حقوق ثبت اسناد و املاک،تهران،ایران Iman300@gmail.com چکیده سند مهمترین و رایج ترین...