1403/04/30

مقاله

کارکرد حقوقی امیدنامه در بورس و بازار اوراق بهادار   نوع مقاله : پژوهشی نویسنده محمد صادقی دکتری حقوق خصوصی، دپارتمان حقوق، دانشگاه مفید،...
سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری   نوع مقاله : پژوهشی نویسنده حسین آقابابایی دانشیار گروه...
شرایط و استثناهای بازداشت بدهکار در اجرای محکومیت‌های مالی   نوع مقاله : پژوهشی نویسندگان مصطفی السان 1 محمدرضا منوچهری 2 سجاد مظلومی 3...