1401/09/07

شهرداری

در پرونده‎اي شهرداري ارومیه به پرداخت مبلغی از بابت محکوم‎به و هزینه‎ هاي دادرسی و حق‎ الوکاله و دستمزد کارشناس در حق محکوم ‎لهم محکوم شده...
نوشته: دکتر سید حسین صفائی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران مقدمه- برای جلوگیری از زمین بازی و سوء استفاده از معاملات...
به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان به قرار زیر است. ۱-رسیدگی به شکایات و تظلمات و...