1400/04/03

کمیسیون کار آموزی کانون

بسمه تعالی اطلاعیه       نظر به تصویب ابتدایی شرح وظایف کارآموزان وکالت دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز در هیات مدیره ، متن مصوب ،...