1399/10/28

وکیل پایه یک محصول خارجی

فیمابین: …………………………………………………………………………….. که دفتر مرکزی او واقع است در: …………………………………………………… (که منبعد «اعطاء کننده نمایندگی» نامیده می شود) …………………………… که دفتر مرکزی او واقع است...