1400/04/03

وکیل حقوقی برای تجمیع ساختمان

قانون تملك آپارتمانها مصوب اسفند ماه 1343 با اصلاحات بعدى‏ ماده 1- مالكيت در آپارتمانهاى مختلف و محلهاى پيشه و سكناى يك ساختمان شامل...