1400/02/16

مصادیق پنهان و آشکار ربا

مصادیق پنهان و آشکار ربا در نظام بانکی ایران نویسنده: موسویان، سید عباس؛ منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۶ کلمات کلیدی:ربا، بانکداری، تسهیلات،...