1402/09/07

فروش خودرو

ماده ۱ : طرفیـن قـرارداد      ۱-۱- فروشنده / فروشندگان ………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / اقتصادی /              ثبت ……………………………….. صادره از…………….. متولد...