1400/02/22

رویه نادرست شهرداری در زمینه اخذ عوارض

رویه نادرست شهرداری در زمینه اخذ عوارض از تابلوهای سردرب مغازه ها و اماکن اداری شهرداری کاشان به استناد مصوبه شورای شهر مبادرت به...