1402/12/06

خلاف نظم عمومی

احتراما تعیین وجه التزام قراردادي تا چه میزان خلاف نظم عمومی نخواهد بود؟  نظریه اکثریت: اصل بر اعمال مقررات ماده 230 قانون مدنی است...