1399/10/28

جرم دادن رشوه

 تقاضای مجازات برای دریافت و پرداخت کنندگان رشوه توسط دادستان نظام ادرای فعلی نیز مصون از جرم رشاء و ارتشاء نیست، در جدیدترین مورد از...