1400/02/26

اسپانسری ورزشی

نمونه قرارداد ساده اسپانسری ورزشی در باشگاه فوتبال ماده ۱-طرفین قرارداد : این قرارداد در تاریخ ………………… در شهرستان ………. فیمابین باشگاه فرهنگی ورزشی...