1400/05/14

سال: 1396

مفهوم حقوقی اجتماعات و تظاهرات  آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم می توانند با مشارکت عملی و حضورمستقیم در...