1402/03/15

حقوق

کلیاتی پیرامون مفهوم حقوق در جامعه و لزوم احترام به قانون     نکات مهم:  تبیین تاریخچه، بهره‌گیری از قانون، اهمیت و مزایای آن...