1400/02/22

قانون کار

با عنایت به مواد 2 و 17 قانون نظام صنفی کشور، آرماتوربند یا اسکلت‎بند ساختمان که به صورت پیمانکاري اسکلت‎بتنی ساختمان را اجرا می‎کند،...
انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره‌های یک و دو قانون کار مجاز شناخته شده است. تکرار و تمدید این قراردادها بنابر...
چه زمانی کارگر می‌تواند از کارفرما سرویس ایاب و ذهاب بخواهد؟ کارگر می‌تواند از کارفرمای خود تقاضا کند که برای او وسایل ایاب و...