1403/03/25

نقل و انتقال اموال منقول

شماره دادنامه: ۱۸۶۳    تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲   شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد سهیم بادپا موضوع شکایت و...