1399/12/07

ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

در تبصره «۳» ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری عنوان شده است «هرگاه محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری،...