1400/05/14

قانون اوقاف

نظر به اینکه در رابطه با وقف خاص که سابقاً به اشخاص واگذار شده و احیاناً اسناد قطعی صادر شده است، در قانون اوقاف...