1401/02/28

اعتراض به رای دیوان

آیا می‌توان به آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری اعتراض کرد؟   یک وکیل دادگستری گفت: اگر رییس دیوان عدالت اداری یا رییس...