1400/05/14

ماه: اسفند 1397

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۱۰ـ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع...