1400/05/14

ماه: دی 1397

رییس‌کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به دستورالعمل ریاست قوه‌قضاییه در مورد منع حبس در زمینه مهریه گفت: پس از صدور این بخشنامه و...
در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می‌شود. مقصر حادثه (بیمه‌گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم می‌شود و شرکت بیمه‌گر، دیه مقرر...