1399/10/29

گواهینامه رانندگى پایه دوم

شرایط گرفتن گواهینامه رانندگى پایه دوم براى رانندگى با اتومبیلهاى سواری، استیشن، وانت و کامیونت تا ظرفیت ۳۵۰۰ کیلوگرم گواهینامه پایه ۲ لازم و کافی...