1399/11/01

کیفیت ساخت

حقوق مهندسی(Engineering Law) یکی از حوزه های جدید و نسبتاً ناشناخته رشته حقوق و مباحث بین رشته ای در ایران می باشد که رویکردی عمل...