1400/03/25

کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی در راستای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری از نقشه راه اصلاح نظام اداری مصوبه شماره...