1402/03/07

کلاهبرداری

با توجه به اینکه برخی جرایم مانند کلاهبرداری به مبلغ ۲ میلیون تومان دارای مجازات نقدی درجه یک و حبس درجه ۴ است، آیا...