1400/11/07

کشف حقیقت

محدوده اختیارات و اقدامات دادگاه‎هاي حقوقی و کیفري در راستاي کشف حقیقت (موضوع ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 362 قانون آیین...