1401/09/07

کارگران

انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره‌های یک و دو قانون کار مجاز شناخته شده است. تکرار و تمدید این قراردادها بنابر...
چه زمانی کارگر می‌تواند از کارفرما سرویس ایاب و ذهاب بخواهد؟ کارگر می‌تواند از کارفرمای خود تقاضا کند که برای او وسایل ایاب و...
    یک قاضی دیوان عدالت اداری راهکارهای تضمین امنیت شغلی کارگران و کارمندان را تشریح کرد. محمدرضا پورقربانی اظهار کرد: به ‌موجب اصل...