1400/02/22

کارگران

انعقاد قرارداد کار با مدت موقت به موجب تبصره‌های یک و دو قانون کار مجاز شناخته شده است. تکرار و تمدید این قراردادها بنابر...
چه زمانی کارگر می‌تواند از کارفرما سرویس ایاب و ذهاب بخواهد؟ کارگر می‌تواند از کارفرمای خود تقاضا کند که برای او وسایل ایاب و...