1403/04/30

کاربری

در خصوص پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، آیا شهرداری‌ها شاکی خصوصی محسوب می‌‌شوند یا خیر؟ و آیا می‌توانند در هر یک از مراحل...
    در پی گزارش منتشر شده مبنی بر تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و تصرف حریم و بستر رودخانه در روستای...