1403/04/05

پلمپ مغازه

با عنایت به ماده 583 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، چنانچه ماموران اداره تعزیرات حکومتی در اجراي دستور مافوق خود جهت پلمپ مغازه حاضر...