1399/12/18

پرونده‌های مهم و ملی قضایی

مدیرکل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه گفت: سامانه آرشیو الکترونیکی اسناد مهم و ملی قضایی به‌منظور صیانت حداکثری از پرونده‌های مهم و...