1401/02/28

پرداخت همه حقوق مالی زوجه یا صدور حکم اعسار