1402/09/08

پرداخت خسارت

چنانچه طرفین قرارداد توافق کنند که در صورت وقوع خسارت، روزانه مبلغ مشخصی به عنوان خسارت پرداخت کنند و این مبلغ بیشتر از شاخص...
کوتاه کردن روند پرداخت خسارات توسط شرکت‎های بیمه با پیگیری عدلیه   رییس‎ کل دادگستری استان آذربایجان غربی، از کوتاه کردن روند پرداخت دیه...