1399/10/29

وکیل هیات مدیره

قرارداد داخلی با فوتبالیست ماده ۱- طرفین قرارداد: این قرارداد به عنوان قرارداد الحاقی نسبت به قرارداد شماره…………………… تاریخ …………………(فرم سازمان لیگ برتر فوتبال ایران)...