1400/02/26

وکیل معاملات زمین

حباب قیمت مسکن گران‌قیمت و مسکن تجاری هنوز تخلیه نشده است مشاور وزیر مسکن با بیان این که حباب قیمت مسکن گران‌قیمت و مسکن...