1400/02/16

وکیل ساخت و ساز آپارتمان

حباب قیمت مسکن گران‌قیمت و مسکن تجاری هنوز تخلیه نشده است مشاور وزیر مسکن با بیان این که حباب قیمت مسکن گران‌قیمت و مسکن...