1400/03/25

وکیل برای ساخت ملک

“نگاهی به حقوق و وظایف قانونی تعریف شده برای موجر و مستأجر“ جوان دلویی طبق قانون، اجاره عقدی است که طبق آن مستأجر مالک...