1400/04/03

وکیل برای دریافت حقوق

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار های رايانه ای  ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم...