1400/04/03

وکیل برای خرید ویلا

“نگاهی به حقوق و وظایف قانونی تعریف شده برای موجر و مستأجر“ جوان دلویی طبق قانون، اجاره عقدی است که طبق آن مستأجر مالک...