1400/02/22

وکیل برای جبران خسارت

حباب قیمت مسکن گران‌قیمت و مسکن تجاری هنوز تخلیه نشده است مشاور وزیر مسکن با بیان این که حباب قیمت مسکن گران‌قیمت و مسکن...