1399/12/07

وقف

نظر به اینکه در رابطه با وقف خاص که سابقاً به اشخاص واگذار شده و احیاناً اسناد قطعی صادر شده است، در قانون اوقاف مطلبی...