1399/11/04

وزارت دفاع و پشتیبانی و نیروهای مسلح

هیئت وزیران در جلسه مورخ ١٣٨۵/١٢/٢۶بنا به پیشنهاد مشترک شماره ٧٧١٩٧ مورخ ٢٨/۶/٨۵ وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی،‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان...