1400/02/26

وزارت امور اقتصادی و دارایی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ارزش معاملاتی املاک در سال ۱۳۹۶ شماره۵۷۷۸/ت۵۴۲۰۲هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ وزارت جهاد...