1400/02/16

وام خرید ماشین‌آلات و تجهیزات یا مواد اولیه