1403/03/27

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹    شماره دادنامه: ۱۹۳۵   شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۷۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم مریم بهرامی با وکالت خانم زهرا...