1400/02/26

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۶ کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی طبق اصل(۸۵) قانون...