1403/04/05

نوجوانان

آیا اعمال مجازات اعدام موضوع ماده ۴۵ الحاقی سال ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد اعمال مجرمانه موضوع بند «ب» آن، مقید...
همان‌طور که مستحضرید مواد ۱۱ و ۱۲ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال ۱۳۹۲، طول دوره سرپرستی آزمایشی را...
در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری از فرزند...